Grafzerk

Zoals u waarschijnlijk weet wil de Stichting Doarpstsjerke Metslawier tevens het kerkhof renoveren. De bedoeling is om o.a. de schelpenlaag te verwijderen. Doordat enkele dorpsgenoten graag schelpen wilden gebruiken werden bij toeval enkele grafzerken ontdekt die niet bekend waren en dan wordt een mens nieuwgierig en gaat men verder zoeken. Hierdoor zijn van de Friese Academie (o.a. Hessel de Walle en Melle Koopmans) langs geweest die ontdekten er wel een heel oude grafzerken aanwezig zijn.

Niet alle grafzerken zijn goed leesbaar meer maar door hun onderzoek weten we nu iets meer over de grafzerken. Van bijna alle grafzerken was al iets van de opschriften bekend maar sommige hebben ze verder kunnen uitwerken. Bijzonder is de zerk van Rintie van Aytta en diens vrouw Ydt van Mershorne uit 1571. De steen is gemaakt van Belgische hardsteen. De steen is sterk afgesleten waardoor de tekst nog maar deels leesbaar is. Rintie was van 1552 tot zijn dood grietman van Oostdongeradeel Volgens notitie uit de Genealogia Ayttana is de zerk geplaatst rond 1571. Of de steen toen in de kerk of op het kerkhof geplaatst is wordt niet vermeld.