Visie

De visie van de stichting is : Dat de Doarpstsjerke van Metslawier vanouds het hart van het dorp en het dorpsleven is geweest en dat hij dit, veel meer dan in de voorbije decennia, ook weer moet worden.

De visie van de stichting is: De Doarpstsjerke van Metslawier wordt weer het levende hart van het dorp en het dorpsleven.

De Doarpstjerke moet weer een levend hart worden voor het hele dorp en ook voor de mensen die het dorp bezoeken. Daarbij zal de Doarpstsjerke zijn functie als louter kerk verliezen maar een meer multifunctioneel karakter krijgen voor alle gezindten en denominaties. Dus het wordt een plaats van samenkomst en ontmoeting voor alle mensen uit het dorp en voor alle mensen die ons dorp bezoeken.

De hiervoor beschreven visie vindt zijn basis in de volgende overwegingen:

  • De Doarpstsjerke vormt het fysieke hart van het beschermde dorpsgezicht en daarmee ook van het hele dorp.
  • Functioneel gezien verarmt de Doarpstsjerke meer en meer. "Het wordt stil in de kerk".
  • Metslawier beschikt niet over een geschikte ruimte voor concerten, uitvoeringen, exposities, tentoonstellingen e.d.
  • Het dorp mist op de meest voor de hand liggende locatie ( het centrum van het dorp) een goed herkenbaar en bereikbaar infocentrum voor toeristen en recreanten. In combinatie met een goed functionerend café/restaurant Veldzicht zou de kerk die functie uitstekend kunnen vervullen omdat de kerk qua exterieur en interieur al veel over het dorp vertelt.

Toekomstige gebruik van de Doarpstsjerke:

  • We willen gebruik van de Doarpstsjerke als kerk beperken tot bijzondere (herdenking) diensten en rouw- en trouwdiensten.
  • We willen de kerk geschikt maken voor het afsluiten van burgerlijke huwelijken. Hierover is inmiddels contact geweest met de burgerlijke gemeente en die heeft daaromtrent geen bezwaren. We bekijken verder hoe in samenwerking met caférestaurant Veldzicht ook volledige bruiloften met receptie en buffet gehouden kunnen worden.
  • We willen de kerk in samenwerking met een nog op te richten culturele commissie ook gaan gebruiken voor kleinkunst en huiskamer muziek ( kleine concerten), tijdelijke tentoonstellingen en mogelijk een maal per jaar een aan de Wadden gekoppelde "Art Super" zoals in het witte kerkje in de Hemrik (gem Opsterland).
  • Naar verwachting kan de kerk ook een functie krijgen als "warm onderkomen" bij het drie jaarlijkse openluchtspel en een jaarlijks te houden Krystmerke binnen het beschermde dorpsgezicht.
  • Verder willen we voor toeristen en recreanten in de toren en de "consistorie" van de Doarpstsjerke een permanente infocentrum onderbrengen waarin d.m.v. de multimedia informatie wordt gegeven over de aardappelteelt en de gaswinning in en onder en rond Metslawier. Daarnaast willen we via enkele verplaatsbare infoborden iets vertellen over de rol en betekenis van ds Balthasar Bekker (oud predikant van Metslawier) met betrekking tot de hekserij en het "verlichte denken" in Europa.
  • We willen middels een afzonderlijk project, het met een dikke laag schepen afgedekte, kerkhof ontdoen van deze schelpenlaag en weer als kerkhof inrichten. In een omgevingsplan zullen ook het pleintje bij de kerk en de toegangspaden naar de kerk betrokken worden omdat die steeds meer overwoekerd dreigen te worden door het aangrenzende groen van gemeente en particulieren. Mogelijk kan dit project uitgevoerd worden in het kader van het Experiment Duurzame Ontwikkeling Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel.