Privacy Policy

Inleiding

In deze policy wordt uitgelegd op welke wijze Stichting Doarpstsjerke Metslawier persoonsgegevens, zowel online als offline, verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken. Deze privacy policy en cookie policy is van toepassing op het gebruik van de website www.doarpstsjerke-metslawier.nl en eventuele apps welke onder verantwoordelijkheid van Stichting Doarpstsjerke Metslawier is gemaakt.

Naam bedrijfStichting Doarpstsjerke Metslawier
Websitewww.doarpstsjerke-metslawier.nl
AdresStationsweg 9
PC + Woonplaats9123 JZ Metslawier
Inschrijfnummer KvK61131075

Lees deze privacy policy zorgvuldig door. U weet dan of u toestemming wenst te geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens door Stichting Doarpstsjerke Metslawier.

Stichting Doarpstsjerke Metslawier verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal zonder toestemming uw persoonsgegevens niet verder mogen verwerken.

Over het algemeen verzamelen wij gegevens over u wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een account creëert, wanneer u ons een e-mail zendt en wanneer u onze websites of apps gebruikt.

Wij maken gebruik van deze en andere persoonsgegevens om u en onze andere gebruikers een betere dienstverlening, marketing en ondersteuning te bieden (onder meer door het analyseren van uw gegevens om te zorgen voor een gepersonaliseerde ervaring). Wanneer u bijvoorbeeld een account creëert, een van onze apps downloadt, uw gegevens achterlaat met een interessevraag of gebruikt of aan de andere kant contact met ons opneemt, kunnen wij uw toestemming vragen om uw gegevens voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Uw keuzes over hoe wij persoonsgegevens gebruiken worden hier beschreven.

Stichting Doarpstsjerke Metslawier biedt via haar website veel informatie aan over haar project en de verschillende mogelijkheden die consumenten wordt geboden op het gebied van het project. In sommige gevallen bevat de website links naar derden, die niet onder verantwoordelijkheid van Stichting Doarpstsjerke Metslawier op een eigen webpagina persoonsgegevens kunnen verzamelen. Check in ieder geval ook de privacy policy van de betreffende derde indien u daar informatie achterlaat.

Indien u uw persoonsgegevens verstrekt via www.doarpstsjerke-metslawier.nl bewaren wij uw persoonsgegevens om uw vraag of verzoek te kunnen verwerken en om u van tijd tot tijd nieuwsbrieven te sturen en te informeren. Dat zijn de doeleinden van de gegevensverzameling.

Stichting Doarpstsjerke Metslawier is daarmee een verwerkingsverantwoordelijke (d.w.z. een organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) met betrekking tot alle gegevens die Stichting Doarpstsjerke Metslawier over u verzamelt en ontvangt wanneer u van onze diensten gebruik maakt. Stichting Doarpstsjerke Metslawier is gebonden aan en gebruikt uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 is ingevoerd.

1. Gegevens verzamelen

Wij verzamelen uw gegevens op verschillende manieren:

a. Rechtstreeks van u Bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, een actie, een account creëert, informatie aanvragen doet, een reactie via www.doarpstsjerke-metslawier.nl plaatst, ons een vraag stelt, ons e-mailt of belt of anderszins schriftelijk contact opneemt met Stichting Doarpstsjerke Metslawier.

b. Door uw gebruik van onze website U kunt onze website bekijken en gebruiken via een computer, telefoon, tablet of ander toestel.

c. Van derden Wanneer u er bijvoorbeeld voor kiest om op onze website een geïntegreerde sociale media functie te gebruiken, zal de site van deze social media ons bepaalde gegevens over u verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres. Uw activiteiten op onze site kunnen op de social media platformen worden geplaatst.

2. Gegevens die wij over u kunnen bewaren

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze policy beschreven doeleinden:

a. Uw contact- en accountgegevens Wij bewaren de door u verstrekte contactgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mail, land waarin u woont) wanneer ons een vraag stelt via de verschillende contactmogelijkheden (offline en online).

b. Door u online geplaatste gegevens Wij bewaren bijvoorbeeld gegevens die u via onze website of op een externe sociale mediasite hebt geplaatst en waartoe wij toegang hebben ook als u deze niet actief verstrekt (bijvoorbeeld IP-adres, Internetbrowser, locatiegegevens, gegevens over activiteit op onze website). Bij het plaatsen van gegevens online mag op de rechten van anderen geen inbreuk worden gemaakt (waaronder het recht op privacy) en dient u er zich van bewust te zijn dat anderen uw gegevens kunnen gebruiken, ’taggen’ en/of opnieuw publiceren op een manier die u niet zou verwachten (ook op een manier die onwettig is).

U begrijpt dat wij en anderen (waaronder de derden die via www.doarpstsjerke-metslawier.nl uw publiekelijk online geplaatste) gegevens mogen gebruiken en opnieuw publiceren. Hiertoe behoren ook de gegevens die u via de website of sociaal mediafuncties hebt geplaatst. Bij gebruik van de derden neemt Stichting Doarpstsjerke Metslawier echter geen verantwoordelijkheid voor het verder gebruik van de derden van uw persoonsgegevens indien u bij derden rechtstreeks gegevens deelt of achterlaat.

3 Gegevens over uw voorkeuren

Wij kunnen gegevens verzamelen over uw favoriete projecten waarnaar u informeert. Ook kunnen we gegevens bewaren over interesses en demografische categorieën die wij afleiden uit uw interactie met ons, om u een betere service te verlenen en om u te voorzien van meer gerichte informatie. Wanneer u bijvoorbeeld interesse heeft in een bepaald project, kunnen we u nadere informatie sturen over dat project of eventueel vergelijkbare projecten.

Wij kunnen wanneer u onze website bezoekt gegevens verzamelen over de door u gebruikte browser en uw IP-adres (dit is een nummer waarmee specifieke netwerkapparatuur op het internet wordt geïdentificeerd en dat uw apparaat nodig heeft om te communiceren met websites). Wij kunnen kijken wat u wel en niet op onze website hebt gedaan en welke onderdelen u bezoekt wanneer u onze website hebt verlaten.

4 Wij kunnen uw gegevens op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden gebruiken

a. Om u te voorzien van producten, diensten, accountgegevens en ondersteuning Zo kunnen wij uw gegevens gebruiken om uw registratie voor een project te bevestigen. Wanneer u ons gegevens over vrienden verstrekt die om informatie vragen, zullen wij deze gegevens gebruiken om diensten die u van ons vraagt aan te bieden. Vraag eerst toestemming van deze vrienden voordat u gegevens over hen met ons deelt. Bij voorkeur zien wij dat vrienden of kennissen rechtstreeks contact met ons opnemen.

b. Om u berichten te sturen in verband met uw interesse en door u bezochte website Wij kunnen u een e-mail sturen om u te wijzen op een project dat ook voor u interessant kan zijn op basis van het door u reeds bezochte project.

c. Om trends en interesses te signaleren Wij gebruiken uw gegevens om te weten wat uw voorkeuren zouden kunnen zijn, zodat wij ons aanbod aan u kunnen verbeteren en zodat uw ervaring met ons gerichter en persoonlijker is.

d. Het controleren en verbeteren van onze producten, diensten en websites Wij analyseren uw gegevens om ons begrip van u en ons relatiebestand in het algemeen te verbeteren. We doen dit om hiermee betere beslissingen te nemen over onze diensten en content, op basis van een beter geïnformeerd beeld van hoe onze bezoekers gebruik maken van onze huidige diensten en om uw ervaring met ons meer te personaliseren.

e. Indien u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief Indien u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief via Stichting Doarpstsjerke Metslawier mogen wij u nieuwsbrieven sturen.

5 U hebt bepaalde keuzes over hoe we uw gegevens gebruiken

Wanneer u website gebruikt, kunnen wij u ook later toestemming vragen om persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verzamelen, te verwerken of te gebruiken. Indien u de toestemming die u aan ons hebt verstrekt voor een dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens wilt intrekken of als u uw gegevens wenst in te zien of wenst te wijzigen schrijf ons of meld ons uw voorkeur via het mailadres Stichting.Doarpstsjerke.Metslawier@outlook.com

U kunt zich niet alleen per E-mail afmelden, maar ook op de volgende manieren:

a. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven Om onze nieuwsbrieven niet langer te ontvangen: volg de instructies die in iedere nieuwsbrief van ons staan. Of mail naar Stichting.Doarpstsjerke.Metslawier@outlook.com.

b. U kunt ons verzoeken inzicht te verlenen in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen Ook kunt u ons verzoeken via Stichting.Doarpstsjerke.Metslawier@outlook.com de gegevens aan te passen of uw persoonsgegevens volledig te verwijderen.

6 Wij kunnen uw gegevens delen met de volgende derden

a. Binnen Stichting Doarpstsjerke Metslawier Wij kunnen al uw gegevens binnen Stichting Doarpstsjerke Metslawier delen met alle betrokkenen binnen deze organisatie voor alle in deze policy genoemde doeleinden, maar niet voor andere doeleinden tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

b. Derden Wij delen alleen uw gegevens met een derde, anders dan onder a. indien u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Zij kunnen op die manier het gedrag van hun bezoekers analyseren, een betere service en ondersteuning aan bezoekers kunnen bieden. Indien zij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden willen gebruiken dan in deze privacy policy beschreven, moet u daar expliciet om toestemming worden gevraagd. Check de privacy policy van de betreffende derde indien u daar rechtstreeks contact mee opneemt via de website.

c. Als wij denken dat dit nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving of om onszelf of derden te beschermen Voorzover wettelijk is toegestaan kunnen wij op verzoek van een overheidsinstelling of een andere daartoe bevoegde instantie of organisatie ook gegevens delen om onze rechten of die een derde te beschermen of af te dwingen of voor het opsporen en voorkomen van fraude en andere strafbare feiten.

We maken gebruik van standaard veiligheidsmaatregelen. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De door ons gebruikte standaard veiligheidsmaatregelen hangen af van de aard van de verzamelde gegevens. Bedenk wel dat het internet niet 100% veilig is. We kunnen niet garanderen dat uw gebruik van onze sites volledig veilig is. We raden u aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van het Internet. Hiertoe behoort ook het niet delen van uw wachtwoorden.

Mocht u nog vragen of klachten hebben of een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren willen ontvangen, neem dan contact met ons op via Stichting.Doarpstsjerke.Metslawier@outlook.com. Indien u vragen of klachten hebt over deze privacy policy of over uw privacy of als u een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren wilt ontvangen, neem dan contact op via Stichting.Doarpstsjerke.Metslawier@outlook.com.

Om door u verstrekte gegevens te corrigeren, te wijzigen of bij te werken, of om een toestemming die u ons hebt gegeven in te trekken neem dan contact met ons op via Stichting.Doarpstsjerke.Metslawier@outlook.com

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. Ook wanneer u uw aanvraag telefonisch indient, zullen we u aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij uw verzoek in behandeling zullen nemen. Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat uw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

7 Bewaartermijnen

Stichting Doarpstsjerke Metslawier bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of om de gerechtvaardigde belangen van Stichting Doarpstsjerke Metslawier te behartigen, zoals de naleving van wettelijke bewaartermijnen. Indien de stichting de gegevens niet langer nodig heeft voor de hiervoor vermelde doelen, dan kan Stichting Doarpstsjerke Metslawier de gegevens bewaren voor archivering en eventuele juridische procedures.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraag van u te beantwoorden, zullen wij die gegevens bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

8 Cookie policy Stichting Doarpstsjerke Metslawier

Op onze website worden slechts statistische cookies geplaatst. Er worden binnen de Stichting Doarpstsjerke Metslawier geen cookies gebruikt die persoonsgegevens verwerken. Hieronder leggen we uit wat cookies zijn, wat ze doen en waarom.

Wat doen cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Doordat een cookie op uw computer staat, kan de webpaginaserver uw computer herkennen. Een cookie kan geen programma’s starten of virussen verspreiden. Cookies worden vooral op websites geplaatst. Op onze website plaatsen wij technische/functionele cookies om een goede werking van onze website te garanderen en om het gebruik hiervan eenvoudig te maken.

Indien u via de Stichting Doarpstsjerke Metslawier op een website komt waarbij uw ‘buiten’ de Stichting Doarpstsjerke Metslawier terecht komt kunnen daar ook cookies worden gebruikt. Deze geplaatste cookies worden buiten de verantwoordelijkheid van Stichting Doarpstsjerke Metslawier geplaatst. Check de toepasselijke cookie policy van de betreffende website.

Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door uw browser. Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan onze website kunnen worden uitgelezen.

Weigeren en verwijderen van cookies
U kunt uw browser (ook op uw smartphone) zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, u elke cookie kan toestaan of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van uw browser. Een nuttig stappenplan voor het beheren van cookies treft u aan op de website van https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Cookies worden geplaatst op elke computer waarmee u websites bezoekt. Wilt u helemaal geen cookies meer ontvangen, dan dient u de instellingen aan te passen op alle computers die u gebruikt. Let wel, als u cookies weigert en/of verwijdert, is dit ook van invloed op de strikt noodzakelijke cookies. Dit beperkt het gebruik van de website echter niet.

U kunt cookies op elk moment verwijderen of laten plaatsen (en alsnog toestemming intrekken of alsnog toestemming geven). Als u toestemming heeft geweigerd voor het plaatsen van cookies en de cookie verwijdert waarmee dat is geregistreerd, dan zult u opnieuw uw toestemming worden gevraagd wanneer u onze website bezoekt.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies geaccepteerd worden, niet (langer) geaccepteerd worden, of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de ‘Help’-functie (in de toolbar) van de meeste browsers.

9 Wijzigingen in deze privacy- en cookie policy

Wij behouden ons het recht om deze privacy- en cookie policy aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is raadzaam om deze privacy- en cookiepolicy geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven